APIE MUS

Paramos strategija

Vilniaus prekybos paramos fondas „DABAR“ – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Pagrindiniai fondo veiklos tikslai:

Teikti paramą bei kitokią pagalbą mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, neįgaliųjų integracijos ir rėmimo, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, taip pat remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir programas.

MŪSŲ PROJEKTAI

Turto valdymo principai

KAPITALO NELIEČIAMUMAS

Fondo turtą bus siekiama valdyti taip, kad nemažėtų jo vertė, o paramai ir labdarai skiriamos lėšos būtų gautos iš fondo turto prieaugio, t. y., fondo dukterinių įmonių investicijų gaunamų pinigų srautų, arba trečiųjų asmenų (ne Fondo dukterinių įmonių) paramos.

EFEKTYVUMAS IR VISUOMENINĖ NAUDA

Fondo turtas turi būti valdomas siekiant efektyvumo ir visuomeninės naudos – iš jo investavimo gaunamos pajamos turi būti naudojamos sąžiningai, efektyviai, siekiant visuomenei naudingų tikslų, veikiant rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu.

SKAIDRUMAS

Turto investavimas ir iš šios veiklos gautų pajamų naudojimas turi būti skaidrus, vykdomas laikantis įstatymuose ir fondo įstatuose įtvirtintų principų.