ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ (toliau – Fondas) tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, kitais įstatymais, norminiais aktais bei šiais įstatais.
1.3. Fondo pavadinimas – Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“.
1.4. Fondo teisinė forma – labdaros ir paramos fondas.
1.5. Fondas veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.6. Fondas įsteigtas neapibrėžtam terminui.
1.7. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. FONDO VEIKLA IR JOS TIKSLAI

2.1. Pagrindiniai Fondo veiklos tikslai:
2.1.1. Teikti paramą bei kitokią pagalbą juridiniams bei fiziniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, neįgaliųjų integracijos ir rėmimo, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir programas.
2.2. Fondas įgyvendindamas savo tikslus gali:
2.2.1. rengti ir vykdyti įvairias programas bei projektus, juose dalyvauti bei juos remti;
2.2.2. organizuoti renginius, socialines akcijas ir kitas pilietines iniciatyvas;
2.2.3. skleisti informaciją, organizuoti paskaitas, mokymus ir užsiimti kita švietėjiška veikla;
2.2.4. teikti paramą ir labdarą Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka asmenims, turintiems teisę gauti paramą ir/arba labdarą;
2.2.5. kaupti informaciją ir literatūrą;
2.2.6. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėmis įstaigomis, institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis;
2.2.7. valdyti neliečiamąjį kapitalą, jeigu jis suformuotas;
2.2.8. vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, kurios pajamos būtų skirtos fondo tikslams įgyvendinti;
2.2.9. užsiimti bet kokia kita veikla, kuri skirta fondo tikslams įgyvendinti arba padeda juos įgyvendinti.

3. FONDO DALININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Fondo dalininkų teisės nesiskiria nuo nurodytų Labdaros ir paramos fondų įstatyme.
3.2. Fondo dalininkai privalo laikytis Fondo įstatų ir kitų Fondo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

4. DALININKŲ IŠSTOJIMO (PAŠALINIMO) IR DALININKŲ TEISIŲ SUTEIKIMO RĖMĖJAMS TVARKA

4.1. Dalininkų teises rėmėjams suteikia ir esamus dalininkus šalina išimtinai visuotinis dalininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
4.2. Pašalinti dalininką galima, jei dalininkas veikia prieš Fondo interesus bei nesilaiko Fondo įstatų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių Fondo veiklą.
4.3. Fondo paramos teikėjams, įsipareigojantiems skirti Fondui materialinę ir/ar kitokią paramą, gali būti suteiktos Fondo dalininko teisės. Sprendimą dėl dalininko teisių suteikimo paramos teikėjui gali priimti tik visuotinis dalininkų susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka ir tik tuo atveju, jei paramos teikėjas:
4.3.1. įsipareigoja laikytis šių įstatų;
4.3.2. skiria Fondui materialinę ir/ar kitokią paramą;
4.3.3. pagal galiojančius teisės aktus turi teisę būti labdaros ir paramos fondo dalininku.
4.4. Paramos teikimas Fondui savaime nesuteikia paramos teikėjui teisės tapti Fondo dalininku.
4.5. Dalininkas gali bet kada išstoti iš Fondo, apie tai prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu pranešęs Fondo valdybai.
4.6. Jeigu dalininkas yra vienas asmuo, jis gali atsisakyti dalininko statuso ir dalininko teises perleisti paramos teikėjui (teikėjams). Toks dalininko atsisakymas būti dalininku ir dalininko statuso suteikimas paramos teikėjui (teikėjams) įforminamas raštu.

5. FONDO VALDYMAS

5.1. Fondo organai yra:
5.1.1. dalininkų susirinkimas;
5.1.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
5.1.3. vienasmenis valdymo organas – direktorius.

6. VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Aukščiausias Fondo organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas (toliau – dalininkų susirinkimas). Jei Fondo dalininkas yra vienas asmuo jo raštiški sprendimai prilygsta dalininkų susirinkimo sprendimams.
6.2. Visuotinis dalininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
6.2.1. keisti Fondo įstatus;
6.2.2. priimti sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš Fondo, taip pat dėl dalininkų teisių suteikimo paramos teikėjams;
6.2.3. rinkti (skirti) Fondo vadovą – direktorių ir jį atšaukti bei nustatyti pagrindines jo darbo sąlygas;
6.2.4. rinkti (skirti) Fondo valdybos narius, valdybos pirmininką ir juos atšaukti bei nustatyti jiems mokamo atlyginimo dydį;
6.2.5. tvirtinti Fondo metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
6.2.6. tvirtinti paramos valdymo taisykles;
6.2.7. tvirtinti metinę gautos (suteiktos) paramos ataskaitą;
6.2.8. priimti sprendimą dėl Fondo finansinių ataskaitų audito, rinkti audito įmonę ar atestuotą auditorių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.2.9. priimti sprendimus dėl ilgalaikio Fondo turto perleidimo tretiesiems asmenims;
6.2.10. priimti sprendimą formuoti, pradėti valdyti, padidinti neliečiamąjį kapitalą ar nuraukti jo valdymą;
6.2.11. priimti sprendimą dėl tapimo ribotos atsakomybės juridinių asmenų dalyviu;
6.2.12. priimti sprendimus dėl Fondo filialų steigimo ir likvidavimo;
6.2.13. priimti sprendimą dėl Fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.14. spręsti kitus teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytus visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu tai nepriskirta kitų Fondo organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
6.3. Dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Fondo dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą.
6.4. Fondo valdybos nariai ir direktorius, jeigu jie nėra Fondo dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės.
6.5. Dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 balsų dalininkų susirinkime turinčių Fondo dalininkų. Dalininkų susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatų 6.2.1., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.11., 6.2.12, 6.2.13. punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau Fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Įstatų 6.2.1., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.11., 6.2.12, 6.2.13. punktuose nurodytiems dalininkų susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Fondo dalininkų balsų.
6.6. Dalininkų susirinkimai šaukiami kartą per metus, o neeiliniai – esant būtinumui. Dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba, direktorius ir Fondo dalininkas(-ai). Dalininkai ir valdybos nariai iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdami vadovui prašymą sušaukti neeilinį dalininkų susirinkimą, kuriame privalo būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys, siūlomi svarstyti klausimai, jų sprendimų projektai ir kita informacija, reikalinga tokių klausimų svarstymui, pasiūlymas dėl susirinkimo vietos ir laiko. Visuotinis dalininkų susirinkimas turi įvykti per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo inicijuoti susirinkimą gavimo dienos. Jeigu dalininkų susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių jame dalininkų skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 dienų ir ne vėliau kaip po 21 dienos nuo neįvykusio visuotinio dalininkų susirinkimo dienos įstatų 6.7 straipsnyje nustatyta tvarka.
6.7. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia ir organizuoja direktorius, išskyrus šių įstatų 8.3 punkte numatytą atvejį, kai minėtas vadovo pareigas turi atlikti valdybos pirmininkas. Apie susirinkimo datą, vietą, svarstomus klausimus Fondo dalininkai informuojami raštu ne vėliau kaip prieš 21 kalendorinę dieną iki susirinkimo datos. Termino galima nesilaikyti, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
6.8. Dalininkų susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo dalininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas nerašomas, jei visi dalininkai pasirašo sprendimą arba yra vienas dalininkas. Tokiu atveju dalininko sprendimas prilyginamas dalininkų susirinkimo sprendimui.
6.9. Dalininkų susirinkime dalyvaujantys dalininkai pasirašytinai registruojami dalininkų registracijos sąraše, kuris yra neatskiriama protokolo dalis.

7. VALDYBA

7.1. Valdyba yra kolegialus Fondo valdymo organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas. Valdybą sudaro trys nariai, išrinkti trijų metų laikotarpiui.
7.2. Valdybos narius ir jos pirmininką renka ir atšaukia dalininkų susirinkimas. Valdybos nariai ir valdybos primininkas pradeda eiti savo pareigas pasibaigus visuotiniam dalininkų susirinkimui, kuriame jie buvo išrinkti (paskirti). Valdybos narių ir valdybos primininko kadencijų skaičius neribojamas.
7.3. Valdybos narys (pirmininkas) gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, įspėdamas apie tai valdybą raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus valdybos kadencijai.
7.4. Valdybos kompetencija:
7.4.1. Keisti Fondo buveinę;
7.4.2. nustatyti Fondo struktūrą, Fondo darbuotojų pareigybes bei jų atlyginimus;
7.4.3. nustatyti Fondo veiklos strategiją bei pagrindines veiklos kryptis;
7.4.4. skirstyti lėšas labdarai ir paramai; Fondo valdyba taip pat gali įgalioti Fondo direktorių skirstyti lėšas paramai valdybos nustatytose ribose;
7.4.5. tvirtinti turtinių įnašų įvertinimą;
7.4.6. analizuoti Fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
7.4.7. svarstyti ir teikti dalininkų susirinkimui tvirtinti Fondo direktoriaus parengtą metinę gautos (suteiktos) paramos ataskaitą;
7.4.8. svarstyti ir teikti dalininkų susirinkimui tvirtinti Fondo direktoriaus parengtas paramos valdymo taisykles;
7.4.9. spręsti kitus teisės aktuose valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.
7.5. Valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos nariai posėdžiuose privalo balsuoti ir negali susilaikyti nuo balsavimo, išskyrus tuos atvejus, kai valdybos nario balsavimas reikštų interesų konfliktą.
7.6. Valdybos posėdžių šaukimo ir organizavimo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas, kurį tvirtina valdyba.

8. DIREKTORIUS

8.1. Direktorius yra vienasmenis Fondo valdymo organas.
8.2. Fondo direktorius pradeda eiti pareigas nuo visuotinio dalininkų susirinkimo, paskyrusio direktorių, pabaigos, jeigu direktoriaus darbo sutartyje nėra nustatyta vėlesnė data. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
8.3. Fondo direktorius turi teisę atsistatydinti iš direktoriaus pareigų apie tai informavęs Fondo valdybą raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Fondo valdybos primininkas turi nedelsiant sušaukti neeilinį dalininkų susirinkimą, kuriame būtų paskirtas naujas Fondo direktorius.
8.4. Fondo direktorius organizuoja Fondo veiklą, vadovauja Fondui, veikia Fondo vardu. Direktorius dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Fondo įstatais, dalininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais.
8.5. Direktorius:
8.5.1. priima į darbą fondo darbuotojus ir sudaro su jais darbo sutartis, taip pat organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
8.5.2. atsako už praėjusių finansinių metų Fondo metinio pranešimo ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimą bei pateikimą valdybai;
8.5.3. atsako už Fondo duomenų, informacijos ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
8.5.4. pateikia informaciją ir dokumentus Fondo dalininkų susirinkimui, valdybai ir dalininkams;
8.5.5. atsako už Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
8.5.6. vadovaudamasis Fondo įstatais, dalininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais Fondo vardu sudaro sandorius;
8.5.7. skirsto lėšas paramai Fondo valdybos nustatytos kompetencijos ribose;
8.5.8. įgyvendina dalininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus;
8.5.9. atstovauja Fondą teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, taip pat santykiuose su kitais asmenimis;
8.5.10. vykdo kitas funkcijas, numatytas šiuose Fondo įstatuose bei kituose teisės aktuose.

9. FONDO PAJAMŲ ŠALTINIAI. LĖŠŲ, PAJAMŲ BEI TURTO NAUDOJIMO TVARKA

9.1. Fondui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas šiuose įstatuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti. Fondo turtas yra atskirtas nuo dalininkų turto.
9.2. Fondas turi teisę nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Fondo įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
9.3. Fondo pajamų šaltiniai:
9.3.1. dalininkų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos ir turtas;
9.3.2. rėmėjų dovanotos lėšos ir turtas;
9.3.3. parama, gauta labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
9.3.4. testamentu Fondui paliktas turtas;
9.3.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
9.3.6. Fondui priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalyviu yra Fondas, pelnas;
9.3.7. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų, programų bei projektų;
9.3.8. pajamos gautos iš Fondo vykdomos ūkinės-komercinės veiklos;
9.3.9. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.
9.4. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Fondo įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.
9.5. Fondas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Fondas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.
9.6. Fondas atsisako priimti iš paramos teikėjo lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamasis paramos teikėjas gali daryti įtaką fondo veiklai siekdamas kitų tikslų, nei Fondo tikslai, numatyti šiuose įstatuose.
9.7. Fondo administravimo išlaidoms padengti Fondo lėšos gali būti naudojamos tiek, kiek tai leidžiama teisės aktais.
9.8. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ir kitose kredito įstaigose.

10. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

10.1. Fondo vadovas šių įstatų ir įstatymų numatytais terminais turi parengti ir pateikti valdybai, kuri patvirtinusi pateikia eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Fondo metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Kartu su Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkiniu pateikiama auditoriaus išvada, jeigu auditas atliktas.
10.2. Fondas privalo įstatymuose nustatytu periodiškumu atlikti auditą. Fondo auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę ar atestuotą auditorių.
10.3. Fondo vadovas ar (ir) valdyba privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus ir auditui atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją bei sudaryti sąlygas auditui atlikti.
10.4. Apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

11. FILIALŲ STEIGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA. JŲ ĮGALIOJIMAI

11.1. Fondas turi teisę steigti filialus. Jie steigiami dalininkų susirinkimo sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
11.2. Filialas yra Fondo padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Fondo, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal filialo nuostatuose nustatytus įgalinimus.
11.3. Filialo turtas apskaitomas Fondo finansinės atskaitomybės dokumentuose, taip pat filialo finansinės atskaitomybės dokumentuose.
11.4. Filialai likviduojami dalininkų susirinkimo sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

12. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE FONDO VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

12.1. Dalininkui raštu pareikalavus, Fondas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Fondo įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, gautos (suteiktos) paramos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, dalininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti dalininkų susirinkimo sprendimai, kitų Fondo dokumentų, kurie turi būti pateikti pagal galiojančius teisės aktus.
12.2. Atsisakymą pateikti dokumentus Fondas turi įforminti raštu, jeigu dalininkas to pareikalauja. Ginčus dėl dalininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
12.3. Už Fondo dokumentų ir kitos informacijos kopiją gali būti imamas mokestis.

13. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

13.1. Kai Fondo pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
13.2. Už pranešimų paskelbimą atsako Fondo vadovas.

14. FONDO ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

14.1. Įstatus keičia dalininkų susirinkimas, ne mažesne nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
14.2. Iniciatyvos teisę keisti įstatus turi dalininkai, valdyba ir direktorius.
14.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
14.4. Fondo buveinė keičiama dalininkų susirinkimo sprendimu.

15. FONDO PERTVARKYMO, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

15.1. Fondas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka.